Меню

 

 

.

КАНОЙН КЕТАШОНАН НОХЧАШКА - КХАЙКХАМ

каталог организаций - каталог организаций

                                     

 Бисмил Лах1ир Рохьманир Рохьим!

  - Тхуна маьрша даха лаьа! - алар а бен, нохчаша кхин бохуш х1умма а доцуш, шегахь ницкъ алсам хиларе терра, б1ешерашкахь Россин империс хьийзош ду жима нохчийн къам. Кху т1ехьарчу 27 шарахь Россис лелийна а, лелочу а харцоно, къизалло - инзаре даккхий зенаш дина нохчийн къоманна. Хилларш а, дерш а довза хаамийн г1ирсаш хиларна, уьш а ца дуьйцуш:                                                                                                      

  - Доьхна, г1ийла, чолхе хьал ду нохчийн къомехь тахана - доцца вай аьлча, иза харцдеш дало тоьшаллаш хирдацара. Йоккха чов а хилла, цо г1ело йиначу барзах тардан мегар ду нохчийн къомехь тахана долу чолхе хьал.                                                                             

  Кхо б1е эзар а сов вуй-те аьлла, нохчий бу Даймахкал арахьа 1ар-дахар долуш - Европехь а, кхечанхьа а  д1атарбелла. Церан Даймахках къастаран коьртачех бахьанаш: «демократан» Россис нохчийн къоман маьрша Ичкери пачхьалкх т1амца д1алацар а, нуцкъалла т1ех1оттийначу 1едало къиза адамийн бакъонаш йохор а ду. Вайна ма хаъара, тахана а бу нохчий Даймахках а буьйлуш — хийрачу мехкашкахь шайна тховк1ело а, парг1ато а лоьхуш. Нохчалла шен кийрахь ерг атта вер вац сил дукхабезачу Даймахках, доккха бахьана ца хилча.                                                                          

 Лакхахь вай ма аллара, къомехь долу чолхе хьал тидаме а эцна, Даймахкал арахьа 1ардолчу нохчаша, 23. 02. 2014 шарахь коьллира Европехь а, кхечанхьа а Даймахкал арахьа 1ардолчу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Къанойн Кхеташо. И Кхеташо кхолларан коьртачех 1алашо яра, нохчашна юккъехь долчу лазаршна дарба лахар. Къанойн Кхеташо кхоллар муха хилла а, цо шена хьалха х1иттийна декхарш а довза таро ю хаамийн г1ирсийн г1оьнца.

10.12.2017 шарахь Кхеташонан Декъахоша, компьютаран г1оьнца шайн рог1ехь хиллачу вовшахкхетарехь сацам бина, 23 - 24. 02. 2018 шарахь, Даймахкал арахьа 1ардолчу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи рог1ера Гулам (съезд) бан.

  И Гулам бан дадезарш а, цуьнан болх д1абахьаран бакъонаш а йовзуьйту лахахь:

 I.  Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Гуламехь дакъалаца бакъо ю: нохчийн маршоне кхийда ойла къобал а еш, къомехь долу таханлера чолхечу хьолах дог а лозуш волу - нохчочун а, кхечу къоман векалан а;                                                                            

 II.  Асcамблеи Гуламан хьалхарчу декъехь далеринарг:

   1) 23. 02. 1944 шарахь нохчийн къам Сибарех дахийтича кхелхинчу вайн дайшна, наношна, йижаршна, вежаршна Аллах1е гечдар доьхуш до1а дар а;

   2) Сибарех дахийтар а, д1акхаьчча цигехь лайна халонаш а дагалоцуш  дистхиларш д1адахьар а;                                                                                                        

 3) нохчийн къоманна т1ехь лелийна къизаллаш бахьанехь Росси жоьпалле озор доьхуш, хьакъ долчу Дуьненаюкъара Урхалле  кхайкхам язбар а;

 III.  Асcамблеи Гуламан шолг1ачу декъехь далеринарг:

  1) Къанойн Кхеташоно бинчу белхан жам1 дар а;

  2) цхьаболчу Ассамблеи декъахошна бистхила дош далар а;

  3) Даймахкал арахьа 1ардолу нохчаша коьрт-коьрта дадезарш билгалдохуш - Харти йийцаре яр а, иза т1еэцар а;          

  4) хьалха хиллачу Кхеташонан Декъахоша шайна т1ера декхарш охьадахкар а;                

  5) нохчийн къоман маршоне кхийда ойла къобалъяр а долуш, адамашна юккъехь  лерам а болуш, хьакъ болу керла векалш - Ассамбле Кхеташонан Декъахой беш харжамаш бар а.  

 IV. Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Гулам бан кечамаш бар д1адахьа кхоьллина тобанан (Орг.комитет) декъашхой лахахь бовзийтар:

 1) Ибрагимов Ибрагим председатель Орг.комитета --- Бельгия

2) Асхабов Денильбек член орг.комитета ---- Франция

3) Арсамиков Хамзат   член  орг.комитета ---- Норвегия

4) Тарамов Майрбек  ---------- Швеция

5)  Хачукаев Сайд- Мохьмад  ----- Германия

6) Тураев  Мохьмад -------- Германия

7) Тайсумов  Амин -------- Австрия

8)  Рамзан Муциев ---------- Англия

9)   Шамиль Эрбиев --------- Польша

10) Зейнап Гешаева --------- Швейцария

11) Хусни Шахин ------------ Турция

12)  Бирлант Рамзаева-------- Канада

13)  Фатима Газиева --------- Бельгия

14) Рамзан Магомадов------- Франция                                             

15) Сулхани Бордзикашвили ----- Грузия

16) Докку Мавлаев  ------- Швейцария

17) Магомед Багалов депутат первого созыва Парламента ЧРИ----- США

V. Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Къанойн Кхеташоно, алсам нохчий мух1ажарш 1ардолчу Европера пачхьалкхийн хьакъ долу урхаллашка кхойкху — 24. 02. 2018 шарахь Нохчийн Мух1ажарийн балеринчу Гуламехь дакъа лаца шайн векалш бахкийтаре. Иза: Европера 1едалшна а, цигахь 1ашболу нохчашна а - пайде хиларе дог доху.

  Хилларш дага а лоцуш, тахана нохчийн къомехь долу чолхечу хьолан вай тидам бича: чу а тийна, доьшанах кхачо а йина — 1ан йиш яц нохчочуьнан. Европехь а, кхечанхьа а д1атарбеллачу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Кхеташо а, цо беш болу болх а, Даймахкал арахьа 1ардолчу нохчашна оьшуш а, пайде а хилар — шеконе дилла бакъо яц цхьаммо а. Нохчашкара г1о ца хилча, оцу Кхеташонан кхиамаш г1ийла хир буй хаадеза. 

 Лакхахь билгалдинарш а, алазадисинарш а лераме а оьцуш, Къанойн Кхеташонан Декъахой - яхь йолчу нохчашка кхойкху:

 1) Нохчашна юккъехь долу кхачамбацарш (лазарш) д1адовлу аг1о лахарехь само яре а;

 2) 23 — 24. 02. 2018 шарахь хинболчу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Гуламехь: Аллах1ан а, къоман а дуьхьа — дакъалацаре а.

 23-24. 02. 2018 шарахь балеринчу Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Гуламан хьокъехь: кхин т1е хаадезарш довзуьйтуш а, хаттаршна жоьпаш луш а — къахьоьгур ду лакхахь билгалйинчу тобано (оргкомитет). Хаттарш хилахь, уьш дахкийта кху  е - майл адресца (vayneha@gmail.com). 

  Везачу Аллах1а бакъо тола а йойла, вайх бакъонна накъостий а дойла!

 Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи  Кхеташонан тхьамда — Хучин Ахьмад. 23.01. 2018 шо.


 

Обращение Совета Старейшин Национальной Ассамблеи Чеченцев

 

Во имя Аллах1а Милостивого Милующего.

 Огромная Российская империя, меняя свое название (Царская, Советская, Демократическая), вот уже несколько веков терзает и угнетает маленький чеченский народ, лишь только за то, что он дорожит свободой и не приемлет рабскую психологию российского мужика.

 Не будем перечислять преступления, которые совершила Царская и Советская Россия в прошлом против маленького чеченского народа. Коротко скажем о том, что вершит современная «демократическая» Россия против Чечни за последние 27 лет.

 Нарушая все нормы и принципы Международного права, «демократическая» Россия развязала против молодой Чеченской Республики Ичкерия две жестокие войны, в ходе которых убиты около 300 тысяч безвинных чеченских граждан.

 Чеченская Республика Ичкерия в настоящее время находится под российской оккупацией. О жестокости марионеточной власти и нарушениях прав человека в Чечне пишут и говорят известные политики и правозащитники в СМИ.       

 Около 300 тысяч чеченцев покинули свою Родину. Они нашли убежище в основном в Европейских странах. Мы наблюдаем, что и сегодня поток беженцев из Чечни не прекращается. Подтверждением тому является ситуация с чеченскими  беженцами на границе Польши и Белоруссии. Мы со всей ответственностью заявляем, что настоящий чеченец не покинул бы любимую Родину, если бы на это не были веские причины.

 Среди чеченцев находящихся за пределами своей Родины нет единства. Они разделены по политическим и религиозным убеждениям. Есть опасность, что дети чеченских беженцев забудут родной язык, культуру, обычаи и традиции чеченского народа, что означает моральную смерть народа. Разбросанность чеченцев по всему миру создает дополнительные трудности по их взаимодействию и сплочению. Эти болезненные и ущербные дела среди чеченцев внедряются коварными и жестокими агентами Кремля и Лубянки.

 Взяв во внимание тревожное положение чеченских беженцев, которые проживают на чужбине, усилиями инициативной группы 23 февраля 2014 года была созвана Конференция Национальной Ассамблеи Чеченцев в г. Брюссель. Там был избран Совет Старейшин НАЧ. Основная задача Совета Старейшин это устранение недостатков, имеющих место среди чеченцев на чужбине. Как Совет Старейшин создавался, какие конкретные задачи он намерен решать, и многое другое можно узнать из Средств Массовой Информации.

 Совет Старейшин 10 декабря 2017 г. на очередном скайп-совещании приняло решение провести 23-24 февраля 2018 года конференцию Национальной Ассамблеи Чеченцев (НАЧ).                            

 Для исполнение данного решения Совет Старейшин НАЧ считает нужным довести до сведения всех чеченцев нижеследующее:

 I. На Конференции Национальной Ассамблеи Чеченцев может принять участие любой чеченец и представитель другого народа, признающий праведность стремления чеченцев к свободе и болеющий за их судьбу.

 II. Вопросы, которые намечены решить в ходе Первой части Конференции:

 1). Вспоминая отцов, матерей, братьев и сестер, погибших от голода, холода и  болезней во время депортации, прочесть за них дуа - мольбу;

  2). Короткие выступления нескольких участников Конференции по поводу

 депортации чеченского народа в Казахстан и Среднюю Азию;

  3). Обсудить и утвердить обращение, где указывается о геноциде, совершённым Россией над чеченским народом во время сталинской депортации 1944 года, которое будет направлено в компетентный Международный орган.  

  III. Вопросы, которые намечены решить во Второй части Конференции:

 1).  Подвести итог проделанной работы Советом Старейшин НАЧ;

 2).  Дать слово для выступления нескольким членам Совета Старейшин НАЧ;

 3).  Обсудить и принять за основу Хартию чеченцев, проживающих за  пределами исторической Родины;

  4). Сложение полномочий бывшими членами Совета Старейшин НАЧ;

  5).  Избрание новых авторитетных членов Совета Старейшин НАЧ, являющихся сторонниками независимости чеченского народа.

    IV. Утверждение Оргкомитета для подготовки и проведения Конференции НАЧ в следующем составе:

 1) Ибрагимов Ибрагим председатель Орг.комитета --- Бельгия

2) Асхабов Денильбек член орг.комитета --- Франция

3) Арсамиков Хамзат   член  орг.комитета --- Норвегия

4) Тарамов Майрбек   ---------- Швеция

5)  Хачукаев Сайд- Мохьмад  ----- Германия

6) Тураев  Мохьмад -------- Германия

7) Тайсумов  Амин -------- Австрия

8)  Рамзан Муциев ---------- Англия

9)  Шамиль Эрбиев --------- Польша

10) Зейнап Гешаева --------- Швейцария

11) Хусни Шахин ------------ Турция

12)  Бирлант Рамзаева-------- Канада

13)  Фатима Газиева --------- Бельгия

14) Рамзан Магомадов ------ Франция                                            

15) Сулхани Бордзикашвили ----- Грузия

16) Докку Мавлаев  ------- Швейцария

17) Магомед Багалов депутат первого созыва Парламента ЧРИ----- США

 Члены Оргкомитета по подготовке и проведению Конференции НАЧ, провели консультации с представителями чеченских диаспор в Украине, Иордании, Чехии и Египта о делегировании своих представителей на Конференцию НАЧ.

  V. Совет Старейшин НАЧ обращается к властям Европейских стран, где проживают наиболее многочисленные чеченские диаспоры, с просьбой прислать на Конференцию НАЧ своих представителей. Это необходимо для координации действий Совета Чеченских Старейшин с властями Европейских стран.

 Трагическое прошлое и тяжелая ситуация, в которой находится сегодня наш народ, обязывает каждого чеченца сделать все возможное для облегчения данного положения. Чеченец, который довольствуется похлебкой и проявляет безразличие ущербному положению своего народа, не стоит ломаного гроша.

 Мы со всей ответственностью заявляем, что Совет Старейшин НАЧ востребован, и его работа среди чеченцев, живущих на правах беженцев во многих странах, принесет положительные результаты. Каждый чеченец должен знать – без его посильной помощи успехи в работе Совета Старейшин НАЧ будут незначительными.

Беря во внимание вышеизложенное, Совет Старейшин НАЧ обращается к чеченцам с нижеследующим:

   1). Проявлять бдительность и способствовать устранению недостатков, которые имеют место среди чеченцев, проживающих за пределами своей исторической Родины;

    2). Проявить усердие и принять участие в работе Конференции Национальной Ассамблеи Чеченцев проживающих за пределами исторической Родины, которая намечена на 23-24 февраля 2018 года.

 Ставим в известность, что об изменениях в программе проведения Конференции НАЧ будет сообщено дополнительно. Если появятся вопросы и дополнения, обращайтесь по е-майл адресу: vayneha@gmail.com.

 Пусть Всевышний возвеличит правду, а нас сделает участниками праведных дел.

 Председатель Совет Старейшин Национальной Асамблеи Чеченцев -  Ахмед Докудаев. 23. 01. 2018 г.                  

                                                                                                       

 

 

Компании и фирмы Ярославля - http://www.rosorg-yaroslavl.ru